Försäljningsvillkor

This post is also available in: da en de nl fi

 

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för produkter till företagskunder

 

1.         Tillämpning

 

 • Tillämpning. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkor”) gäller för alla avtal med Lyngsøe Rainwear, CVR-nummer 26097622, (”Företaget”) säljer och levererar produkter, tillbehör och tilläggstjänster till företagskunder.

 

 1. Avtalsgrund

 

 • Avtalsgrund. Villkoren tillsammans med Företagets erbjudanden till kunden och orderbekräftelsen utgör hela avtalsgrunden för Bolagets försäljnings- och leveransprocess av produkter, tillbehör och tilläggstjänster (”Avtalsgrund”). Kundens inköpsvillkor som skrivs på beställningen eller på annat sätt meddelas företaget är inte en del av Avtalsgrunden
  .

 

 • Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg i avtalet gäller endast i de fall båda parterna skriftligen är överens.

 

3.         Produkter, tillbehör och tjänster

 

 • Produkter och tillbehör. Alla produkter och tillbehör, som Företaget säljer och levererar till kunden är obrukade och uppfyller dansk lagstiftning vid leverans.
 • Tjänster. De tjänster, som Företaget säljer och levererar till kunden i samband med försäljning och leverans av produkter eller tillbehör utförs yrkesmässigt korrekt och följer vid leverans dansk lagstiftning.

 

 • Ansvar. Produkter, tillbehör och tjänster, som Företaget säljer och levererar till kunden, är avsedda för de ändamål som beskrivits och angivits i våra produktbeskrivningar och ska användas enligt angivna säkerhetscertifieringar. Vid eventuella motstridigheter gällande villkor i avtal kan Företaget under inga omständigheter ställas till svars för förlust eller skada, som kan hänvisas till andra ändamål eller för användning utanför Danmark.

 

4.         Pris och betalning

 

 • Pris. Priser för produkter, tillbehör och tjänster följer Företagets gällande prislistor för den tidpunkt, när Företaget bekräftar kundens order, såvida inte båda parter skriftligen kommit överens om annat. Alla priser är exklusive moms.

 

 • Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för produkter, tillbehör eller tjänster senast inom parternas skriftliga överenskommelse.

 

 1. Försenad betalning

 

 • Ränta. Om kunden inte betalar en faktura för produkter, tillbehör eller tjänster i god tid på grund av skäl som företaget inte är ansvarig för, har bolaget rätt till ränta på det förfallna beloppet

 

 • Upphävning. Om kunden inte betalar en faktura för produkter, tillbehör eller tjänster inom 14 dagar efter att mottagit en skriftlig påminnelse om betalning från Företaget, har Företaget förutom ränta enligt punkt. 1 rätt till att: (I) upphäva försäljningen av de produkter, tillbehör och / eller tjänster, som den försenade betalningen avser, (II) upphäva försäljningen av produkter, tillbehör och / eller tjänster, som ännu inte levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning, och/eller (III) vidta andra åtgärder.

 

6.         Erbjudanden, order och orderbekräftelser

 

 • Erbjudanden. Företagets erbjudanden gäller i 10 dager efter att de publicerats, om inget annat anges i erbjudandet. Godkännande av erbjudanden som görs av Företaget efter periodens utgång är inte bindande för Företaget såvida inte Företaget informerat kunden något annat.

 

 • Order. Kunden ska skicka en order skriftligen på produkter, tillbehör och tjänster till företaget. En order ska innehålla följande information för varje beställd produkt, tillbehör eller tjänst: (I) Ordernummer, (II) Artikelnummer, (III) Produktbeskrivning, (IV) Antal, (V) Pris, (VI) Betalningsvillkor, (VII) Leveransdatum, (VIII) Leveransadress, och (IX) Leveransvillkor.

 

 • Orderbekräftelser. Företagets ambition är att skicka kunden en orderbekräftelse eller avböjande på ordern på produkter, tillbehör eller tjänster inom 2 arbetsdagar efter att ordern mottagits. Bekräftelsen eller avböjandet på ordern måste vara skriftligt för att vara bindande för Företaget.

 

 • Ändring av order. Kunden kan inte ändra en inkommen order för produkter, tillbehör eller tjänster utan företagets skriftliga godkännande.

 

 • Villkor vid skilda uppgifter. Om Företagets orderbekräftelse gällande en beställning av produkter, tillbehör eller tjänster inte överensstämmer med kundens order eller avtal, och kunden inte vill acceptera de ändrade villkoren, ska detta skriftligen meddelas till företaget senast 1 arbetsdag efter mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall är kundens orderbekräftelse bindande.

7.         Leverans

 • Leveransvillkor. Företaget levererar alla sålda produkter från vårt lager om inget annat skriftligen avtalats av båda parter.

 

 • Leveranstid. Företaget levererar alla sålda produkter, tillbehör och tjänster enligt datum som anges i företagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, såvida parterna inte kommit överens om något annat.

 

 • Kontrollskyldighet. Kunden ska kontrollera produkterna, tillbehören och tjänsterna vid leveransen. Om kunden upptäcker en brist eller defekt som kunden önskar reklamera, måste det skriftligen anmälas till Företaget. Om ett fel eller en defekt som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte anmäls omedelbart till Företaget, kan det inte åberopas vid senare tillfälle.

 

8.         Garanti

 

 • Garanti. Företaget garanterar vid leveransen att produkter, tillbehör och tjänster inte har väsentliga brister i design, material och utformande. För tillbehör som byts ut under garantin, är garantiperioden 3 månader från bytesdatumet.

 

 • Avvikelser. Företagets garanti omfattar inte slitage och brister som orsakas av: (I) allmän slitage, (II) lagerhållning, installation, användning eller underhåll som strider mot Företagets instruktioner eller allmän praxis, (III) reparation eller ändring som utförts av annan än Företaget, och (IV) andra förhållanden, som Företaget inte ansvarar för.

 

 • Information. Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt under garantiperioden som kunden önskar reklamera, måste det skriftligen anmälas till Företaget. Om ett fel eller en defekt, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte omedelbart anmäls skriftligen till Företaget, kan det inte åberopas vid senare tillfälle. Kunden ska ge Företaget den information angående anmält fel eller brist, som Företaget efterlyser.

 

 • Granskning. Inom rimlig tid efter att Företaget har mottagit en anmälan från kunden om ett fel eller en brist och granskat kravet, informerar Företaget kunden, om felet eller defekten omfattas av garanti. Kunden ska på begäran skicka defekta delar till Företaget. Kunden ansvarar för kostnader och risker under transporten till Företaget. Företaget ansvarar för kostnader och risker under transport till kunden, om felet eller defekten omfattas av garanti.

 • Kompensation. Inom en rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden enligt punkt 4 att varan är felaktig eller har en defekt och innefattas av garanti, avhjälper Företaget felet eller defekten genom att: (I) byta ut eller reparera defekta delar, eller (II) skicka tillbehör till kunden som kunden själv kan byta eller reparera.

 

 • Upphävande. Om företaget inte åtgärdar ett fel eller en defekt som omfattas av garanti inom rimlig tid efter att Företaget meddelat kunden enligt punkt 4, av skäl som kunden inte är ansvarig för, och felet eller defekten inte åtgärdas inom en rimlig period på minst 14 dagar, kan kunden säga upp den eller de order som berörs av felet eller defekten, utan förebud genom att skriftligen meddela Företaget. Kunden har inga andra rättigheter vid fel eller defekter på produkter, tillbehör, tjänster än dem som uttryckligen anges i punkt 9.

 

9.         Ansvar

 

 • Ansvar. Båda parter ansvarar för sina egna handlingar och försummelser i enlighet med gällande lag och med de begränsningar, som följer avtalet.

 

 • Produktansvar. Företaget är produktansvarig för levererade produkter och tillbehör i den utsträckning ansvaret följer gällande lagstiftning. Kunden ska ersätta Företaget, utöver det produktansvar Företaget har.

 

 • Ansvarsrestriktioner. Oberoende av eventuella motstridiga villkor i avtalet kan företagets ansvar gentemot kunden per årsbasis inte överstiga 20 % av försäljningen av produkter, tillbehör och tjänster, som Företaget netto har fakturerat kunden under pågående kalenderår. Ansvarsrestriktionerna gäller inte, om Företaget har handlat avsiktligt eller grovt oaktsamt.

 

 • Indirekt förlust. Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet är Företaget inte ansvarig för kundens förlust, inklusive förlust av produktion, försäljning, vinst, tid eller goodwill, såvida det inte gjorts avsiktligt eller grovt oaktsamt.

 

 • Force majeure. Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet är Företaget inte ansvarig mot kunden för bristande uppfyllelse av skyldigheter som kan rubriceras till force majeure. Ansvarsrestriktionen gäller, så länge force majeure består. Som force majeure anses förhållanden, som är utanför Företagets kontroll, och som inte kunnat förutse när avtalet skrevs. Exempel på force majeure är ovanliga väderförhållanden, krig, terror, brand, översvämningar, vandalism och arbetskonflikter.

 

10.      Immateriella rättigheter

 

 • Äganderätt. Fullständig äganderätt av alla immateriella rättigheter gällande produkter, tillbehör och tjänster inklusive patent, design, varumärken och upphovsrätt, tillhör Företaget.

 

11.      Sekretess

 

 • Offentliggörande och nyttjande. Kunden får inte överföra, använda eller tillåta andra att använda Företagets affärshemligheter, inte heller annan typ av information, som inte är offentliga uppgifter.

 

 • Skyddande av uppgifter. Kunden får inte förvärva eller försöka förvärva information om eller avslöjande av Företagets konfidentiella uppgifter som står beskrivet i punkt 1. Kunden skall kringgå eller skydda informationen för att förhindra, att den av misstag kommer andra till del.

 

 • Varaktighet. Kundens skyldigheter enligt punkt 1-12.2 gäller samarbete parterna emellan, den gäller utan tidsbegränsning efter samarbetets upphörande oavsett orsak till uppsägningen.

 

12.      Tillämpning av lag och rättspraxis

 

 • Tillämpning av lag . Handel parterna mellan sker i alla avseenden under dansk lagstiftning.

 

 • Rättspraxis. Eventuell tvist, som kan uppstå i samband med handel parterna emellan, ska avgöras i dansk domstol.

 

 Du kan ladda ner våra sälj- och leveransvillkor här:

Kommentarer inaktiverade.